Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich

Klauzule abuzywne to inaczej niedozwolone klauzule umowne.

Art. 385 1 kodeksu cywilnego określa je jako takie postanowienia zawarte w umowie, które nie zostały indywidualnie uzgodnione, a kształtują prawa i obowiązki względem konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Kluczowe znaczenie ma w tej kwestii to, czy konsument miał na treść postanowień rzeczywisty wpływ, czyli czy formułował on zawarte w umowie postanowienia, negocjował
je z przedsiębiorcą i miał realny wpływ na ich treść i zdawał sobie z tego sprawę. Przesłanka posiadania rzeczywistego wpływu na postanowienia umowy będzie też zachowana, jeśli konsument znał i rozumiał
ich treść.

 

Skutki istnienia klauzul abuzywnych w umowie

Wszystko to odnosi się w równym stopniu do umów deweloperskich. Jeśli w ich treści wystąpią klauzule niedozwolone, to zgodnie z kodeksem cywilnym, takie klauzule nie wiążą konsumenta, co w praktyce oznacza na przykład, że nie można ich skutecznie wyegzekwować. W miejsce niedozwolonej klauzuli wchodzą w takiej sytuacji przepisy ogólne. Jeśli dojdzie do sporu z deweloperem, dowieźć ich istnienia musi ta strona umowy, która się na nie powołuje, na nich opiera swoje żądania.

 

Na co zwrócić uwagę

Umowy deweloperskie są specyficznym rodzajem umów i z tego względu na tle przez lata wyklarowały się najczęściej używane w nich niedozwolone klauzule umowne. Właśnie na opisane poniżej treści powinien szczególnie zwrócić swoją uwagę nabywca, który podpisuje umowę deweloperską. Często chociażby deweloper, chcąc ograniczyć uprawnienia nabywcy, przyszłego właściciela lokalu, stosuje w umowie postanowienia mające na celu przejęcie przez niego zarządu nad nieruchomością, co jest niedozwolone. Pamiętać należy, że decyzja o wyborze zarządcy powinna należeć do wspólnoty mieszkaniowej.

 

Niedozwolone jest również ograniczanie odpowiedzialności dewelopera za nieterminowe wywiązanie się z umowy, czy za niewykonanie lub nienależytego wykonanie umowy. Często niestety spotyka się to we wzorach umów przedstawianych nabywcom przez deweloperów. Deweloper bowiem ma obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody, niezależnie od tego, czy sam jest jej sprawcą, czy za jej powstanie odpowiadają osoby trzecie.

 

Warto zwrócić też uwagę na kwestię chociażby określenia warunków zwrotu środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym, w sytuacji rozwiązania umowy deweloperskiej. Przy czym należy w tym miejscu wyklarować, że chodzi o rozwiązanie umowy deweloperskiej na podstawie zgodnych oświadczeń woli nabywcy i dewelopera, jak i o odstąpienie nabywcy oparte na umownym prawie odstąpienia zastrzeżonym. Zgodnie z art. 19 ustawy deweloperskiej strony przedstawią zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału ww. środków. Często jednak deweloperzy próbują jednostronnie określić tę kwestię, co jest traktowane jako zastosowanie umownej
klauzuli niedozwolonej.

 

Jak reagować

Nabywcy, który zawarł umowę zawierającą na jego niekorzyść klauzule abuzywne przysługuje możliwość wytoczenia powództwa przeciwko deweloperowi, jako powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa.

 

Podstawa prawna: art. 385 1 kodeksu cywilnego, art. 19 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, art. 189
kodeksu postępowania cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *