Opłata rezerwacyjna

Umowa deweloperska może być poprzedzona zawarciem umowy rezerwacyjnej. Jest to umowa zawierana pomiędzy deweloperem lub innym tego rodzaju przedsiębiorcą oraz osobą zainteresowaną kupnem danej nieruchomości. Osoba ta zwana jest „rezerwującym”, a sama umowa rezerwacyjna niesie za sobą zobowiązanie dewelopera do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego. Jeśli chodzi o drugą stronę, to w umowie rezerwacyjnej można zobowiązać również drugą stronę, tj. rezerwującego do spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci opłaty rezerwacyjnej.

 

Charakter opłaty

 

Opisywana opłata rezerwacyjna jest świadczeniem dobrowolnym do ustanowienia. Ustawa deweloperska nie wymaga jej w treści umowy rezerwacyjnej. Jest to świadczenie pieniężne. Płaci się je jednorazowo.  Opłata może w przyszłości być zaliczone na poczet ceny płaconej przez nabywcę, ale też może zostać przekazana na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Nie należy jej mylić z zadatkiem. Jest to jedyne świadczenie do spełnienia przez rezerwującego, jakie można zastrzec w umowie rezerwacyjnej.

 

Wysokość i zapłata

Wysokość opłaty rezerwacyjnej nie może być wyższa niż 1% ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który stanowi przedmiot rezerwacji. Cena ta jest określona w, będącym częścią umowy rezerwacyjnej, prospekcie informacyjnym. Jeśli natomiast wysokość opłaty będzie przewyższać wspomniane 1% ceny, to wpłacona nadwyżka będzie uznana za świadczenie nienależne, które podlega zwrotowi rezerwującemu, niezależnie czy deweloper będzie miał podstawy do zatrzymania opłaty rezerwacyjnej. 

 

Opłatę można zapłacić w formie pieniężnej, zarówno gotówką, jak i w formie bezgotówkowej na  rachunek bankowy dewelopera wskazany w treści umowy rezerwacyjnej, który nie jest mieszkaniowym rachunkiem powierniczym. Termin zapłaty określają strony w treści umowy, a jeśli tego nie zrobią to rezerwujący powinien uiścić opłatę niezwłocznie po zawarciu umowy. Jeśli nie zrobi tego w terminie, deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe albo umowne od niezapłaconej części opłaty rezerwacyjnej. Opłatę można zapłacić więc zarówno w całości, jak i w częściach, wskazanych w treści umowy. Co istotne, to zapłata opłaty rezerwacyjnej rozpoczyna okres rezerwacji. Oznacza to tyle, że to właśnie jej spełnienie powoduje powstanie zobowiązania dewelopera do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego.

 

Zaliczenie, zatrzymanie, zwrot

Po stronie dewelopera może powstać obowiązek zaliczenia opłaty rezerwacyjnej na poczet ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dzieje się tak w przypadku późniejszego zawarcia pomiędzy stronami umowy deweloperskiej, innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo umowy sprzedaży. 

 

Inaczej jest natomiast w przypadku, kiedy do zawarcia jednej z wymienionych wyżej umów nie dojdzie. Wtedy deweloper może taką opłatę zatrzymać dla siebie. Służy to przede wszystkim zabezpieczeniu jego interesów w sytuacji, w której rezerwujący całkowicie rezygnuje z nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 

 

Zwrotu opłaty może natomiast żądać rezerwujący, jeśli rezerwujący nie uzyskał pozytywnej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu, deweloper nie wykonuje zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej, deweloper dokonał zmiany w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach bez poinformowania rezerwującego. Opłata jest w tych wypadkach niezwłocznie rezerwującemu zwracana. Opłata zwracana jest natomiast w podwójnej wysokości, jeśli w ramach późniejszej umowy przenoszącej własność lokalu lub domu, deweloper nie usunął wad zgłoszonych do protokołu odbioru i nabywca nie przystąpił do podpisania tejże umowy.

 

Podstawa prawna: art. 29, 32, 34 ustawy 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *