Wady lokalu

Decydując się na kupno mieszkania od dewelopera, trzeba mieć na uwadze możliwość wystąpienia w nim ewentualnych wad. Przeniesienie na nabywcę prawa własności lokalu poprzedza się odbiorem, który musi się odbyć z udziałem nabywcy. Obowiązkowo jest z niego sporządzany protokół, do którego wpisuje się ewentualne wady lokalu. Wady należy też zgłosić deweloperowi, który ma 14 dni, od dnia podpisania protokołu, na poinformowanie nabywcy czy uznał zgłoszone wady, czy odmówił ich uznania wraz z podaniem tego przyczyny. Jeśli deweloper nie uczyni tego w terminie, uznaje się, że uznał on zgłoszone wady. Warto pamiętać również, że odpowiedź dewelopera musi być sporządzona na papierze lub innym trwałym nośniku. Natomiast na usunięcie uznanych wad lokalu, deweloper ma 30 dni od dnia podpisania protokołu.

 

Wady lokalu a rękojmia

Rękojmia to instytucja, która chroni interesy nabywcy lokalu, w sytuacji wystąpienia w nim wad już po jego nabyciu. Deweloper odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli zostaną one stwierdzone przed upływem pięciu lat od dnia wydania lokalu. O wadzie należy zawiadomić dewelopera na piśmie, w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady. Powinno ono też precyzyjnie określać nasze żądania. Na ustosunkowanie się do takiego pisma, deweloper ma 14 dni od dnia jego otrzymania. Natomiast już samo usunięcie wady powinno nastąpić „w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.”

 

Uprawnienia z tytułu rękojmi

Nabywca lokalu może domagać się:

  1. usunięcia lub naprawienia wady na koszt dewelopera
  2. obniżenia ceny mieszkania o kwotę, która z powodu zaistniałej wady rzeczywiście obniżyła wartość lokalu, lub wymiany lokalu na wolny od wad,
  3. odstąpienia od umowy i zwrócenia pieniędzy – jeśli wady są na tyle poważne, że uniemożliwiają korzystanie z mieszkania, a deweloper nie usunął ich w wyznaczonym czasie.

 

W pierwszej kolejności zawsze brana jest pod uwagę możliwość  usunięcia wad w mieszkaniu. Oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, nabywca może złożyć deweloperowi, dopiero, gdy sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego nie wymieni lokalu na wolny od wad albo wady nie usunie. Nabywca konsument może również zamiast zaproponowanego przez dewelopera usunięcia wady żądać wymiany lokalu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady. Oczywiście żądania nabywcy w tym zakresie muszą być możliwe do spełnienia i nie wymagać nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez dewelopera.  Ważnym  jest, że w prawa odstąpienia od umowy, nabywca może skorzystać tylko wtedy, kiedy wada lokalu jest istotna, czyli taka, która uniemożliwia normalne z niego korzystanie.

 

W przypadku, kiedy deweloper nie uczyni zadość żądaniom nabywcy, pozostaje możliwość ich dochodzenia na drodze sądowej. Należy jednak pamiętać o terminie na wniesienie pozwu w takiej sprawie. Wynosi on 1 rok od dnia wykrycia wady lokalu. Możliwym jest tez ubieganie się o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie 6 lat.

 

Podstawa prawna: art. 41 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, art. 556-567 kodeksu cywilnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *